Tabloların csv formatında dışarı aktarılması

5 Oca by Ahmet Duruöz

Tabloların csv formatında dışarı aktarılması

Veritabanındaki tablolardaki verileri , belirli bir koşula bağlı olarak csv formatında dışarı aktarmak mümkündür. Bu işlem için UTL_FILE paketini kullanabiliriz.

Aşağıdaki prosedür ile bir tablodaki verileri koşul belirterek yada belirtmeyerek , sanal dizin ile belirteceğimiz sunucudaki bir dizine csv formatlı dosya oluşturabiliriz.

Prosedürde kolon isimlerini ayırmak için  “|” , kolonları ayırmak için “|” , satırları ayırmak için “`”  işaretleri kullanılmaktadır. l_separator değişkeni ile dilediğiniz ayracı kullanabilirsiniz.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE SYS.dump_table_to_csv (p_tname   IN VARCHAR2,
                        p_dir    IN VARCHAR2,
                        p_filename  IN VARCHAR2,
                        p_condition  IN VARCHAR2)
IS
  l_output    UTL_FILE.file_type;
  l_theCursor   INTEGER DEFAULT DBMS_SQL.open_cursor;
  l_columnValue  VARCHAR2 (4000);
  l_status    INTEGER;
  l_query     VARCHAR2 (1000) DEFAULT 'select /*+ PARALLEL 16*/ * from ' || p_tname || ' ' || p_condition;
  l_colCnt    NUMBER := 0;
  l_separator   VARCHAR2 (1);
  line_separator   VARCHAR2 (1);
  l_descTbl    DBMS_SQL.desc_tab;
BEGIN
  l_output := UTL_FILE.fopen_nchar (p_dir, p_filename, 'w');

  EXECUTE IMMEDIATE
   'alter session set nls_date_format=''dd-mon-yyyy hh24:mi:ss'' ';

  DBMS_SQL.parse (l_theCursor, l_query, DBMS_SQL.native);
  DBMS_SQL.describe_columns (l_theCursor, l_colCnt, l_descTbl);
  line_separator := '`';
  FOR i IN 1 .. l_colCnt
  LOOP
   UTL_FILE.put_nchar (l_output,
          l_separator || l_descTbl (i).col_name);
   DBMS_SQL.define_column (l_theCursor,
               i,
               l_columnValue,
               4000);
   l_separator := '|';
  END LOOP;
  UTL_FILE.put_nchar (l_output,
           line_separator );
  UTL_FILE.new_line (l_output);

  l_status := DBMS_SQL.execute (l_theCursor);

  WHILE (DBMS_SQL.fetch_rows (l_theCursor) > 0)
  LOOP
   l_separator := '';

   FOR i IN 1 .. l_colCnt
   LOOP
     DBMS_SQL.COLUMN_VALUE (l_theCursor, i, l_columnValue);
     UTL_FILE.put_nchar (l_output, l_separator || l_columnValue );
     l_separator := '|';
   END LOOP;
  UTL_FILE.put_nchar (l_output,
           line_separator );
  UTL_FILE.new_line (l_output);
  END LOOP;

  DBMS_SQL.close_cursor (l_theCursor);
  UTL_FILE.fclose (l_output);

  EXECUTE IMMEDIATE 'alter session set nls_date_format=''dd-MON-yy'' ';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS
  THEN
   EXECUTE IMMEDIATE 'alter session set nls_date_format=''dd-MON-yy'' ';

   RAISE;
END;
/

Prosedür kullanımı :

İlk önce aşağıdaki gibi sanal dizin oluşturulması gerekmektedir. Örnek olarak /tmp dizinini gösteren CSV_DUMP_DIR isimli sanal dizin oluşturulmaktadır.

CREATE OR REPLACE DIRECTORY 
CSV_DUMP_DIR AS 
'/tmp';

Oluşturulan sanal dizine prosedürü çalıştıracak kullanıcı için okuma ve yazma yetkisi verilmelidir.

GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY CSV_DUMP_DIR TO USERNAME;

Aşağıdaki gibi prosedürü çalıştırabiliriz. Koşul belirtirken tırnak işaretlerinin çift yazılması gerekmektedir. Koşul belirtmeyecek isek  p_condition parametresi boş gönderilebilir. Prosedürü çalıştıracak kullanıcının , dışarı aktarmaya çalıştığı tabloda sorgulama yapabilmesi gerekmektedir.

Koşullu :

SQL> exec dump_table_to_csv( 'KULLANICI.TABLO', 'CSV_DUMP_DIR', 'TABLO.CSV','where to_char(TARIH,''yyyy'')=''2017'''); 

PL/SQL procedure successfully completed.

Koşulsuz :

SQL> exec dump_table_to_csv( 'KULLANICI.TABLO', 'CSV_DUMP_DIR', 'TABLO.CSV',''); 

PL/SQL procedure successfully completed.

Loading

One Comments “Tabloların csv formatında dışarı aktarılması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir