MongoDB Community Edition Kurulumu

mongo

 

Bu yazıda CentOS Linux’a MongoDB Community Edition kurulumu anlatılacaktır. Aynı kurulum şekli RedHat Linux sürümleri için de geçerlidir.

Sürümler:
İşletim Sistemi: CentOS Linux 7 – 64bit
MongoDB: MongoDB Community Edition 3.2

 1. Sunucu üzerinde yönetim için bir kullanıcı oluşturulur.
  [root@mongodbserv ~]# adduser mongodb
  [root@mongodbserv ~]# passwd mongodb
 2. Kurulum için YUM ayarları yapılır. Doğrudan .rpm ile de kurulum gerçekleştirilebilir, paketleri https://www.mongodb.com/download-center#community adresinden indirebilirsiniz. YUM ayarları için /etc/yum.repos.d yolu altına mongodb-org-3.2.repo dosyası oluşturulur ve aşağıdaki gibi ayarlanır.
  [root@mongodbserv ~]# vi /etc/yum.repos.d/mongodb-org-3.2.repo
  
  [mongodb-org-3.2]
  name=MongoDB Repository
  baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.2/x86_64/
  gpgcheck=1
  enabled=1
  gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.2.asc
 3. mongodb kullanıcısı ile aşağıdaki şekilde kurulum gerçekleştirilir.
  [mongodb@mongodbserv ~]$ sudo yum install -y mongodb-org
 4. MongoDB, mongod işlemi kullanılarak çalışır hale getirilir. Aşağıdaki şekilde MongoDB servisi başlatılır.
  [mongodb@mongodbserv ~]$ sudo service mongod start
 5. Sistem yeniden başlatıldığında otomatik olarak mongod servisinin de başlaması için aşağıdaki gibi ayar yapılır.
  [mongodb@mongodbserv ~]$ sudo chkconfig mongod on

Not: Varsayılan olarak MongoDB veri dosyalarını /var/lib/mongo yolunda, log dosyalarını ise /var/log/mongodb yolunda saklamaktadır. Bu değerleri değiştirmek için mongod işlemini uygun parametreler ile başlatmak veya konfigurasyon dosyası kullanmak gerekmektedir. Bu ayarlamadan başka bir yazıda söz edilecektir.

Loading

Leave Your Comment