Oracle IAS BIND (Address already in use) hatası

HATA: opmn servisleri başlatıldığında BIND (Address already in use) x.x.x.x:393478144 – listener BIND failed şeklinde bir hata alınıyor. /oracle/product/ias/opmn/logs/ons.log  içeriği : ---------------------------------------------------------------------------------------- 09/08/27 14:53:21 [4] ONS server initiated 09/08/27 14:53:21 [2] BIND (Address already in use) 09/08/27 14:53:21 [2] x.x.x.x:393478144 - listener BIND failed 09/08/27 14:53:21 [4] Listener thread 2057: x.x.x.x:393478144 (0x404) terminating 09/08/27 14:53:21

Ioctl ASYNC_CONFIG error, errno = 1 (HP-UX)

HP-UX platformlarda karşılaşılan bir sorundur. SORUN: “Ioctl ASYNC_CONFIG error, errno = 1 ” hatası ile birçok trace dosyaları oluşturuluyor. ÇÖZÜM: Oracle 9.2 veri tabanlarında ASYNCH_IO pasifleştirmek için : $ chown bin:bin /dev/async $ chmod 660 /dev/async Bu değişiklik asenkron I/O kullanan diğer uygulamaları da etkileyecektir. dba grubuna MLOCK ayrıcalığı tanıyın. $ /usr/sbin/setprivgrp dba  MLOCK $

Temp dosyaları ile ilgili ORA-01187 ORA-01110 hatası

Sistemin varsayılan temp tablo alanının TMP olduğunu varsayalım. HATA: ORA-01187: cannot read from file n because it failed verification tests ORA-01110: data file n: ‘/oradata/orcl/temp01.dbf’ Sistemde yeni temp tbs oluşturulur: SQL> CREATE TEMPORARY TABLESPACE TEMP2 TEMPFILE  '/oradata/orcl/temp2_01.dbf' SIZE 10G AUTOEXTEND OFF EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 1M; Sistemin varsayılan temp tbs ‘si yeni oluşturulan TEMP2

ORA-24247: network access denied by access control list (ACL)

Hatayı aldığımız kullanıcının SCOTT olduğunu varsayalım. Bu durumda SCOTT kullanıcısı için kontrol listesi oluşturulmalıdır. Bunun için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz. BEGIN --Daha önceden network_servisi.xml ACL oluşturuldu ise aşağıdaki satırın aktif hale getirin. --DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.DROP_ACL('network_servisi.xml'); DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL( acl => 'network_servisi.xml', description => 'ORCL ACL', principal => 'SCOTT', is_grant => true, privilege => 'connect'); DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE( acl => 'network_servisi.xml', principal =>

Enterprise Manager OC4J Configuration issue

HATA : OC4J Configuration issue. <ORACLE_HOME>/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_<SUNUCU>_<SID> not found. ÇÖZÜM : sysman ve dbsnmp kullanıcılarının şifrelerini değiştirilir ve EM Repository yeniden oluşturulur. SQL> alter user sysman identified by <yeni_sifre>; SQL> alter user dbsnmp identified by <yeni_sifre>; $ emca -config dbcontrol db -repos create