Alter system yetkisi olmayan kullanıcıların session kill edebilmelerinin sağlanması

Uygulama geliştiriciler , çoğunlukla uzun süren yada sorun olduğu düşündükleri oturumları kill etmek isterler. Fakat uygulama geliştiricilerin ALTER SYSTEM yetkisi olmadığından session kill komutunu çalıştıramazlar . Ayrıca bu yetkinin dba olmayan kullanıcılara verilmesi de tehlikelidir ve verilmemelidir.

Hem yetki vermeyelim hem de session kill edebilsin istediğimizde çözüm, oturumları kill eden bir prosedür yazıp bu prosedür için ilgili kullanıcıya execute yetkisi vermektir.

Aşağıdaki prosedürü SYS kullanıcısı altında oluşturup, ilgili kullanıcıya execute hakkı verdiğinizde , o kullanıcı da alter system olmadan session’ları sonlandırma yetkisine sahip olacaktır.

Gerekli prosedür :

CREATE OR REPLACE PROCEDURE kill_session(prm_sid   NUMBER,
                     prm_inst_id NUMBER DEFAULT 1) AS
 l_user  VARCHAR2(30);
 l_serial NUMBER;
 l_inst_id NUMBER;
BEGIN
 SELECT t.username, t.SERIAL#, t.INST_ID
  INTO l_user, l_serial, l_inst_id
  FROM gv$session t
  WHERE t.sid = prm_sid
   AND t.INST_ID = prm_inst_id;
 IF l_user IS NOT NULL AND l_user NOT IN ('SYS', 'SYSTEM') THEN
  EXECUTE IMMEDIATE 'alter system kill session ''' || prm_sid || ',' ||
           l_serial || ',@' || prm_inst_id || '''';
  dbms_output.put_line(prm_sid || ' idli session kill edildi.');
 ELSE
  raise_application_error(-20000, 'Sistem session''ı kill edilemez');
 END IF;
END;
/

Gerekli Yetkilendirme :

grant execute on kill_session to KULLANICI; 

 

 

Loading

Leave Your Comment