RMAN joblarının listelenmesi

Oracle veritabanlarının RMAN ile alınan yedekleri ile ilgili detaylı bilgilerin toplanması çoğu zaman çok zaman almaktadır.Birçok farklı ortamdan alınan bilgileri toparlamanız gerekmektedir.Fakat sorgular ile RMAN yedeklerinin bilgilerine ulaşmak daha kolaydır.

Aşağıdaki sorgu ile son x günde alınan yedeklerin detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz.Sorgudaki NUMBER_OF_DAYS  parametresi için kaç günlük geçmişe yönelik bilgi isteniyor ise o şekilde değer verilmelidir.

set lines 220
set pages 1000
col cf for 9,999
col df for 9,999
col elapsed_seconds heading "ELAPSED|SECONDS"
col i0 for 9,999
col i1 for 9,999
col l for 9,999
col output_mbytes for 99,999,999 heading "OUTPUT|MBYTES"
col session_recid for 999999 heading "SESSION|RECID"
col session_stamp for 99999999999 heading "SESSION|STAMP"
col status for a20
col time_taken_display for a10 heading "TIME|TAKEN"
col output_instance for 9999 heading "OUT|INST"
col DOW format a10
col START_TIME format a20
col END_TIME format a20
select
 j.session_recid, j.session_stamp,
 to_char(j.start_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') start_time,
 to_char(j.end_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') end_time,
 (j.output_bytes/1024/1024) output_mbytes, j.status, j.input_type,
 decode(to_char(j.start_time, 'd'), 1, 'PAZAR', 2, 'PAZARTESI',
                   3, 'SALI', 4, 'CARSAMBA',
                   5, 'PERSEMBE', 6, 'CUMA',
                   7, 'CUMARTESI') dow,
 j.elapsed_seconds, j.time_taken_display,
 x.cf, x.df, x.i0, x.i1, x.l,
 ro.inst_id output_instance
from V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS j
 left outer join (select
           d.session_recid, d.session_stamp,
           sum(case when d.controlfile_included = 'YES' then d.pieces else 0 end) CF,
           sum(case when d.controlfile_included = 'NO'
                and d.backup_type||d.incremental_level = 'D' then d.pieces else 0 end) DF,
           sum(case when d.backup_type||d.incremental_level = 'D0' then d.pieces else 0 end) I0,
           sum(case when d.backup_type||d.incremental_level = 'I1' then d.pieces else 0 end) I1,
           sum(case when d.backup_type = 'L' then d.pieces else 0 end) L
          from
           V$BACKUP_SET_DETAILS d
           join V$BACKUP_SET s on s.set_stamp = d.set_stamp and s.set_count = d.set_count
          where s.input_file_scan_only = 'NO'
          group by d.session_recid, d.session_stamp) x
  on x.session_recid = j.session_recid and x.session_stamp = j.session_stamp
 left outer join (select o.session_recid, o.session_stamp, min(inst_id) inst_id
          from GV$RMAN_OUTPUT o
          group by o.session_recid, o.session_stamp)
  ro on ro.session_recid = j.session_recid and ro.session_stamp = j.session_stamp
where j.start_time > trunc(sysdate)-&NUMBER_OF_DAYS
order by j.start_time;

 

Yukarıdaki sorgudan edinilen session_recid ve session_stamp bilgileri kullanılarak ilgili RMAN session’ında oluşturulan backupset detaylarına aşağıdaki sorgu ile ulaşabilirsiniz.

set lines 220
set pages 1000
col backup_type for a4 heading "TYPE"
col controlfile_included heading "CF?"
col incremental_level heading "INCR LVL"
col pieces for 999 heading "PCS"
col elapsed_seconds heading "ELAPSED|SECONDS"
col device_type for a10 trunc heading "DEVICE|TYPE"
col compressed for a4 heading "ZIP?"
col output_mbytes for 9,999,999 heading "OUTPUT|MBYTES"
col input_file_scan_only for a4 heading "SCAN|ONLY"
select
 d.bs_key, d.backup_type, d.controlfile_included, d.incremental_level, d.pieces,
 to_char(d.start_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') start_time,
 to_char(d.completion_time, 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss') completion_time,
 d.elapsed_seconds, d.device_type, d.compressed, (d.output_bytes/1024/1024) output_mbytes, s.input_file_scan_only
from V$BACKUP_SET_DETAILS d
 join V$BACKUP_SET s on s.set_stamp = d.set_stamp and s.set_count = d.set_count
where session_recid = &SESSION_RECID
 and session_stamp = &SESSION_STAMP
order by d.start_time;

 

Aynı zamanda yine session_recid ve session_stamp bilgileri kullanılarak ilgili RMAN session’ında yapılan işlemlerin çıktılarına aşağıdaki sorgu ile erişmek mümkündür.

set lines 200
set pages 1000
select output
from GV$RMAN_OUTPUT
where session_recid = &SESSION_RECID
 and session_stamp = &SESSION_STAMP
order by recid;

 

Ayrıca aşağıdaki sorgu ile de mevcut çalışan RMAN jobları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

set lines 200 pages 2000
col STATUS format a25
col dev format a10
col START_TIME format a16
col END_TIME format a16
col hrs format 99.99
col INBYTES format a10
col OUTBYTES format a10
select SESSION_KEY, INPUT_TYPE, STATUS, output_device_type DEV,
to_char(START_TIME,'mm/dd/yy hh24:mi') start_time,
to_char(END_TIME,'mm/dd/yy hh24:mi')  end_time,
elapsed_seconds/3600          hrs,
input_bytes_display inbytes, output_bytes_display outbytes
from V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS
where status='RUNNING'
order by session_key;

 

Loading

Leave Your Comment