Mysql veritabanlarındaki bağlı kullanıcıların tespiti

Mysql veritabanında kimlerin bağlı olduğu ve hangi işlemlerin yapıldığı tespiti için mysql cli ile aşağıdaki komutlar yardımıyla tespit edilebilir. Aynı bilgilere sorgular yardımıyla da ulaşılabilir.

Öncelikle mysql cli bağlantısı yapalım.

[root@mysqldb1 /]# mysql -u root -p
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 73254
Server version: 5.6.31-ndb-7.4.12-cluster-gpl MySQL Cluster Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

 

Aktif işlemlerin listesini “show processlist” komutu ile bulabiliriz.

 

mysql> show processlist;
+-------+-------------+-----------+------+---------+------+-----------------------------------+------------------+
| Id  | User    | Host   | db  | Command | Time | State               | Info       |
+-------+-------------+-----------+------+---------+------+-----------------------------------+------------------+
|   1 | system user |      |   | Daemon |  0 | Waiting for event from ndbcluster | NULL       |
| 73254 | root    | localhost | mysql| Query  |  0 | init               | show processlist |
+-------+-------------+-----------+------+---------+------+-----------------------------------+------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Şimdiye kadarki yapılan bağlantıların en son hangi id’de kaldığını yani şimdiye kadar kaç kişi bağlandığının sayısını “show status like ‘Conn%’ komutunun çıktısındaki Connections  değeri ile anlayabiliriz.

mysql> show status like 'Conn%';
+-----------------------------------+-------+
| Variable_name           | Value |
+-----------------------------------+-------+
| Connection_errors_accept     | 0   |
| Connection_errors_internal    | 0   |
| Connection_errors_max_connections | 0   |
| Connection_errors_peer_address  | 0   |
| Connection_errors_select     | 0   |
| Connection_errors_tcpwrap     | 0   |
| Connections            | 73255 |
+-----------------------------------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)

Daha detaylı bilgiler için aşağıdaki gibi like ‘%onn%’  olacak şekilde sorgulayabiliriz.

mysql> show status like '%onn%';
+-----------------------------------------------+-------+
| Variable_name                 | Value |
+-----------------------------------------------+-------+
| Aborted_connects               | 2006 |
| Connection_errors_accept           | 0   |
| Connection_errors_internal          | 0   |
| Connection_errors_max_connections       | 0   |
| Connection_errors_peer_address        | 0   |
| Connection_errors_select           | 0   |
| Connection_errors_tcpwrap           | 0   |
| Connections                  | 73255 |
| Max_used_connections             | 29  |
| Ndb_connect_count               | 0   |
| Performance_schema_session_connect_attrs_lost | 0   |
| Ssl_client_connects              | 0   |
| Ssl_connect_renegotiates           | 0   |
| Ssl_finished_connects             | 0   |
| Threads_connected               | 1   |
+-----------------------------------------------+-------+
15 rows in set (0.00 sec)

Proses listesine aşağıdaki gibi bir sorgu ile de erişmek mümkündür.

select * from information_schema.processlist

 

Loading

Leave Your Comment