Oracle veritabanlarındaki oturumlar hakkında özet bilgi

Veritabanlarındaki mevcut oturumlar hakkında bilgi ihtiyacı sık sık gündeme gelmektedir. Oturumlardaki kim , hangi sunucu , ne zaman başlatılmış , çalışan program session bilgileri ve durumu gibi genel bilgilere aşağıdaki sorgu yardımıyla ulaşabiliriz. Ayrıca, sorgu ile oturumların bekleme sürelerinin de tespiti mümkündür.

 

SET LINESIZE 1000 
SET PAGESIZE 45 

COL "DB Username" FORM A17 
COL "OS Username" FORM A15 
COL "Consistent Gets" FORM 9999999999 
COL "Physical Reads" FORM 9999999999 
COL "Hit Rate" FORM 999.99 
COL "Status" FORM A10 
COL "SID" FORM 99999 
COL "Serial #" FORM 99999 
COL "Machine" FORM A25 
COL "Program" FORM A65 
COL "Logon Time" FORM A22 
COL "Idle Time" FORM 9999999999 

SELECT s.username "Oracle Username",
     s.osuser "OS Username",
     i.consistent_gets "Consistent Gets",
     i.physical_reads "Physical Reads",
     ROUND (
       100
      - ( (I.PHYSICAL_READS * 100)
        / DECODE ( (I.CONSISTENT_GETS + I.BLOCK_GETS),
             0, 1,
             (I.CONSISTENT_GETS + I.BLOCK_GETS))),
      2)
      "Hit Rate",
     s.status "Status",
     s.sid "SID",
     s.serial# "Serial #",
     s.machine "Machine",
     s.program "Program",
     TO_CHAR (logon_time, 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') "Logon Time",
     w.seconds_in_wait "Idle Time"
FROM v$session s, v$sess_io i, v$session_wait w
WHERE   s.sid = i.sid
     AND s.sid = w.sid(+)
     AND 'SQL*Net message from client' = w.event(+)
     AND s.osuser IS NOT NULL
     AND s.username IS NOT NULL
ORDER BY 6 ASC, 3 DESC, 4 DESC;

 

Loading

Leave Your Comment