Sistem ve nesne ayrıcalıklarının hangi kullanıcı ve rollere verildiğinin tespiti

Oracle veritabanlarında , veritabanı ve veritabanı nesnelerinde çeşitli işlemler yapmak için sistem ne nesne ayrıcalıklarının kullanıcılara atanmış olması gerekmektedir.

Her sistem ayrıcalığı , bir kullanıcının , belirli veritabanı operasyonlarını ya da veritabanı operasyonlarının bir sınıfını yapabilmesine hak tanır.

Nesne ayrıcalıkları , bir kullanıcının , belli bir nesne üzerinde , belirli işlemleri yürütmesine hak tanır.

Hangi sistem ayrıcalığının hangi rol ya da kullanıcılara verildiğinin tespiti için aşağıdaki sorgu kullanılabilir :

SQL> select * from SYS.DBA_SYS_PRIVS;

Hangi nesne ayrıcalığının hangi rol ya da kullanıcılara verildiğinin tespiti için aşağıdaki sorgu kullanılabilir :

SQL> /* Formatted on 10/12/2018 21:27:57 (QP5 v5.326) */
SELECT ue.name                       grantee,
    u.name                       owner,
    o.name                       object_name,
    ur.name                       grantor,
    tpm.name                      privilege,
    DECODE (MOD (oa.option$, 2), 1, 'YES', 'NO')    grantable,
    DECODE (BITAND (oa.option$, 2), 2, 'YES', 'NO')   heirarchy,
    OBJECT_TYPE
 FROM sys.objauth$     oa,
    sys.obj$       o,
    sys.user$      u,
    sys.user$      ur,
    sys.user$      ue,
    table_privilege_map tpm,
    DBA_OBJECTS
 WHERE   oa.obj# = o.obj#
    AND oa.grantor# = ur.user#
    AND oa.grantee# = ue.user#
    AND oa.col# IS NULL
    AND oa.privilege# = tpm.privilege
    AND u.user# = o.owner#

Bu sorgudan , DBA_SYS_PRIVS , görüntüsüne benzer,  aşağıdaki gibi görüntü oluşturulabilir.

/* Formatted on 10/12/2018 21:39:34 (QP5 v5.326) */
CREATE OR REPLACE VIEW DBA_OBJ_PRIVS
AS
  SELECT ue.name                       grantee,
      u.name                       owner,
      o.name                       object_name,
      ur.name                       grantor,
      tpm.name                      privilege,
      DECODE (MOD (oa.option$, 2), 1, 'YES', 'NO')    grantable,
      DECODE (BITAND (oa.option$, 2), 2, 'YES', 'NO')   heirarchy,
      OBJECT_TYPE
   FROM sys.objauth$     oa,
      sys.obj$       o,
      sys.user$      u,
      sys.user$      ur,
      sys.user$      ue,
      table_privilege_map tpm,
      DBA_OBJECTS
   WHERE   oa.obj# = o.obj#
      AND oa.grantor# = ur.user#
      AND oa.grantee# = ue.user#
      AND oa.col# IS NULL
      AND oa.privilege# = tpm.privilege
      AND u.user# = o.owner#
      AND DBA_OBJECTS.OBJECT_ID = oa.obj#;

Hangi rollerin hangi kullanıcılara atandığını DBA_ROLE_PRIVS görüntüsünden öğrenilebilir.

Loading

Leave Your Comment