Mysql sunucularındaki hata dosyasının yerinin ve adının tespiti

Mysql sunucularında , hataların yazıldığı dosyanın (error log) ne olduğunun tespiti için aşağıdakai yöntemler kullanılabilir.

SELECT komutu ile :

mysql monitor aracı üzerinden “SELECT @@log_error;” komutu ile hata dosyasının yerini tespit edebiliriz.

[root@mysqldb1 ~]# mysql -p -u root
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 265840
Server version: 5.6.31-ndb-7.4.12-cluster-gpl MySQL Cluster Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SELECT @@log_error;
+------------------------------------------+
| @@log_error |
+------------------------------------------+
| /var/lib/mysql/mysqldb1.mysql.local.err |
+------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Çalışan mysql daemon parametresi ile :

Mysql servisi başlatıldığında tanımlı olan bazı parametreler ile çalışmaya başlayacaktır. Mysql daemon parametrelerinden “–log-error” parametresi hata dosyasının yerini ve adını göstermektedir.

[root@mysqldb1 ~]# ps -ef|grep mysql|grep error
mysql 2222 1972 12 Sep26 ? 08:47:49 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/lib/mysql/mysqldb1.mysql.local.err --pid-file=/var/lib/mysql/mysqldb1.mysql.local.pid

Loading

Leave Your Comment